Strategisch Kader Internationalisering

De Universiteit van Amsterdam heeft in het voorjaar van 2011 haar instellingsplan 'Oog voor Talent' gepresenteerd waarin de strategie voor de periode 2011-2014 is vastgelegd. lnternationalisering is hierin een integraal thema dat relevant is voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Het instellingsplan richt zich in het bijzonder op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent en omvat ambitieuze doelstellingen die het belang van bovengenoemde ontwikkelingen in de dynamiek van het hoger onderwijs en onderzoek reflecteren. Een aantal van deze doelen kan niet gerealiseerd worden zonder gericht in te zetten op het stimuleren van de internationale oriëntatie van de universiteit. Het College van Bestuur heeft daarom besloten een Strategisch Kader lnternationalisering te ontwikkelen.

De UvA kiest voor de formulering van een brede institutionele strategie voor internationalisering die past bij haar karakter van grootstedelijke, brede onderzoeksintensieve universiteit. De internationaliseringsstrategie is primair gericht op kwaliteitsverhoging van het onderwijs en onderzoek en moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een ambitieuze studiecultuur en onderzoeksomgeving.

Hoofddoelen in de internationaliseringsstrategie

De hoofddoelstellingen zijn:

  1. Het optimaal opleiden van alle studenten voor een loopbaan in de mondiale arbeidsmarkt
  2. Het aantrekken van internationaal toptalent in de UvA-onderwijsprogramma's, vooral op masterniveau en in de promotieopleidingen
  3. Het versterken van het UvA-profiel in het internationale onderzoekslandschap
  4. Het versterken van de internationale identiteit van de UvA

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

1 september 2017